Gl. Klausdalsbrovej 476, 2730 Herlev
Kontakt os: 44948788

Herlev Øjenklinik

Praktisk information

 

Klinikken har sommerferie fra og med onsdag d 26/6-24 til og med tirsdag d 16/7-24

 

OBS: På grund af lang ventetid (se sundhed.dk) tager klinikken ikke imod nye patienter. Undtaget er akutte synstruende tilstande. (En vurdering som personalet foretager).

Vær således venligst forberedt på, at vi udspørger grundigt ! til symptomer og varighed mhp at kunne visitere korrekt og på den måde sørge for, at det er de mest trængende patienter, som bliver set først.

Det skal man være indstillet på, når man som patient kontakter klinikken. Ellers kan vi desværre ikke hjælpe. 

 

 

 

Henvisning:

Der kræves ikke henvisning for at bestille tid hos øjenlæger og al undersøgelse er gratis for patienter i sygesikringsgruppe 1. Husk at medbringe et gyldigt sundhedskort ved alle konsultationer.

Pupiludvidende øjendråber:

Vigtigt! Disse benyttes typisk ved øjenundersøgelser og bevirker efter ca. 10 minutter lysfølsomhed og sløret syn hos voksne.
Det vil således være en god idé at medbringe solbriller og komme med chauffør eller offentlig transport, da det er meget muligt at man ikke kan køre hjem selv (det vil sige, at det kan være ulovligt). Varighed af pupiludvidende øjendråber er ca. 4 timer.

Kontaktlinser:

Kontaktlinser skal tages ud, før undersøgelse hos øjenlægen. Øjenlægen skal vurdere øjet uden kontaktlinser.

Makeup:

Ingen øjenmakeup ved øjenundersøgelse. Det er ikke muligt at vurdere hele øjet og omgivelser, hvis der bæres øjenmakeup.

 

Ventetid:

Der kan ofte forekomme ventetid, da øjenlægen er forpligtet til at tilse akutte patienter i løbet af dagen.

Klinikken tilbyder

Konsultationstider:
Efter aftale

Husk:
Gyldigt sundhedskort er påkrævet ved hver konsultation.

Afbud:
Bedes meddelt i god tid, senest dagen før. Kan evt. indtales på telefonsvareren døgnet rundt.
Udeblivelse koster 250 kr ifølge sygesikringsoverenskomst.

 

Almindelig øjenundersøgelse

 • Undersøgelse for/og kontrol af grå stær (Katarakt)
 • Undersøgelse for/og kontrol af grøn stær (Glaucom)
 • Diabetes +/- fotoscreening ved personale
 • Glaslegemesammenfald og nethindeløsning

 

Børneundersøgelse 

 • Udmåling af briller til børn indbefatter typisk drypning med øjendråben Cyclogyl, som skal virke 1 time før målingen kan foretages.
  Efter 10 min virker dråben (Lysfølsomhed og manglende fokuseringsevne. Husk derfor solbriller)

 

Der foretages ikke brilleudmåling til voksne. I stedet henvises til optikerne.

Herlev Øjenklinik foretager ikke operationer

Telefontider

Mandag
Kl. 9.00-11.00
Tirsdag
Kl. 10.00-12.00
Onsdag
Kl. 9.30-11.30
Torsdag
Kl.9.30-11.30
Fredag
Kl. 8.00-10.00

Hvem er vi

Lisbet Knudsen

Lisbet Knudsen

Øjenlæge

Medicinsk embedseksamen i 1997
Speciallæge i øjensygdomme i 2007
Uddannet fra Rigshospitalet, Herlev Øjenafdeling og Holbæk øjenafdeling
Praktiserende øjenlæge siden 2009

Læs mere →
Gitte Vinberg

Gitte Vinberg

Lægesekretær

Uddannet lægesekretær med stor erfaring i indenfor almen medicin og speciallægepraksis. 

Læs mere →

Information

Vedr COVID 19:

Patienter med feber, forkølelse, influenza og hoste skal ikke komme på klinikken, men melde afbud på telefonsvarer.Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal komme til kontrol/undersøgelse, er man velkommen til at kontakte klinikken.  

Afbud kan meddeles på telefonsvarer døgnet rundt.

Tilsynsrapport:

Klinikkens tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen kan læses her

 

www.sundhed.dk

sundhed.dk

 

 

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrere-de (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Herlev Øjenklinik en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Herlev Øjenklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Herlev Øjenklinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scan-ningsvar mv.), egen læge, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databe-skyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til sy-steOverholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskytmer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadi-gelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indi-vider og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nog-le tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler jeg personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sy-gehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Jeg behandler de mod-tagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

 • Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hen-syn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Dan-ske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling vide-regives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddel-styrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber
 •  

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives al-mindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregi-ves efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundheds-styrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisati-onsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemid-ler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundheds-lovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvali-tetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående sam-tykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårø-rende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling ef-ter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.
Lægesystemet NOVAX, samt Topcon danmark, samt MMC (begge er leverandører af udstyr til undersøgelse.)

Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor an-givne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller er-statningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personop-lysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod be-handlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig/ mit personale.

Adresseoplysninger på klinikken:
Herlev Øjenklinik v/ øjenlæge Lisbet Knudsen
Gl. Klausdalsbrovej 476, 2730 Herlev.
DK.
Dato: 10/1-22

Hent den som PDF her

 

Find vej

Adgangsforhold:

Hovedindgang fra Gl. Klausdalsbrovej.

For gangbesværede eller patienter i kørestol henvises til indgang via indkørsel fra Skinderskovvej 10, omkring hjørnet fra Gl. Klausdalsbrovej.

 

 

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION

Henvisning:

Der kræves ikke henvisning for at bestille tid hos øjenlæger og al undersøgelse er gratis for patienter i sygesikringsgruppe 1. Husk at medbringe et gyldigt sundhedskort ved alle konsultationer.

 

Pupiludvidende øjendråber:

Disse benyttes typisk ved øjenundersøgelser og bevirker efter ca. 10 minutter lysfølsomhed og sløret syn hos voksne.
Det vil således være en god idé at medbringe solbriller og komme med chauffør eller offentlig transport.

 

Ventetid:

Der kan forekomme ventetid, da øjenlægen er forpligtet til at tilse akutte patienter i løbet af dagen.

KLINIKKEN TILBYDER

 • Almindelig øjenundersøgelse
 • Undersøgelse for/og kontrol af grå stær (Katarakt)
 • Undersøgelse for/og kontrol af grøn stær (Glaucom)
 • Diabetes +/- fotoscreening ved personale
 • Glaslegemesammenfald og nethindeløsning
 • Børneundersøgelse
  • Udmåling af briller til børn indbefatter typisk drypning med øjendråben Cyclogyl, som skal virke 1 time før målingen kan foretages.
   Efter 10 min virker dråben (Lysfølsomhed og manglende fokuseringsevne. Husk derfor solbriller)

Der foretages ikke brilleudmåling til voksne. I stedet henvises til optikerne.

Herlev Øjenklinik foretager ikke operationer.

Klinikken har sommerferie fra d 26/6 til og med d 16/7-24.